Dyrekcja

dr hab. inż. Witold Luty

Dyrektor Instytutu

dr inż. Karol Zielonka

Z-ca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji

mgr Anna Kołcz

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych